Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 03/01/2019 lúc 08:53:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT008235
Tất cả.
100.000 
 

2-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT008236
Tất cả.
 
200.000
 

2-1-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 03/01/2019 lúc 03:05:01(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2-1-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
2.000.000 
 

2-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) , PT008239-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
200.000
 

3-1-2019
Bich Nguyen ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

3-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008241-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
300.000
 

3-1-2019
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 04/01/2019 lúc 01:53:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4-1-2019
Tran Ngoc Mai Thao ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
3.650.000 
 

4-1-2019
Doan Manh Ninh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
5.000.000
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 08:07:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008245
Tất cả.
177.000 
 

5-1-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000
 

5-1-2019
Dinh Ngoc Thanh My ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

6-1-2019
Nguyen Le Chi Bao ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
1.000.000
 

7-1-2019
Trieu Quoc Trung ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
100.000
 

7-1-2019
Le Chi Man ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 08:10:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008456-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
5.000.000 
 

8-1-2019
Chan Le - Dung Pham- Kevin Pham ( 500CAD) hỗ trợ Tết Vùng Xa
.
 
8.725.000
 

8-1-2019
Chị Loan Canada ( 200CAD) hỗ trợ Tết Vùng Xa
.
 
3.490.000
 

8-1-2019
Phước Lộc - Hùng Huỳnh ( 60CAD) hỗ trợ Tết Vùng Xa
.
 
1.047.000 
 

8-1-2019
Phước Duyên
.
1.500.000
 

8-1-2019
Trang Lam
.
3.500.000
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 10/01/2019 lúc 10:35:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8-1-2019
Anh Chi Công Ty Ngoc Duong ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
 
500.000 
 

8-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank), PT008458
Tất cả.
1.000.000
 

9-1-2019
Du Thanh Phong ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

9-1-2019
Ngo Nguyen Gia Thinh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 11/01/2019 lúc 02:00:22(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-1-2019
Nguyen Quang Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 x
5.000.000 
 

11-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008462, hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Là kỳ 400
.
100.000
 

11-1-2019
Chị Ân
Tất cả.
500.000
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 14/01/2019 lúc 10:09:12(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008463 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Là kỳ 400
.
 x
300.000 
 

11-1-2019
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT008464 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Là kỳ 400
.
 x
500.000 
 

12-1-2019
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
tất cả.
 x
3.000.000 
 

13-1-2019
Nguyen Thi Quynh An ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Là kỳ 400
.
 x
300.000 
 

14-1-2019
Ẩn danh ( đóng góp qua VTCpay)
tất cả.
 x
100.000 
 

Sửa bởi người viết 14/01/2019 lúc 10:46:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 15/01/2019 lúc 12:37:22(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14-1-2019
Le Phuong Linh Va Cac Ban ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
tất cả..
 
5.000.000 
 

14-1-2019
ERIC & WILL ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
tất cả..
 
400.000 
 

14-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008473-Chương trình phở cho người nghèo
tất cả.
 
200.000 
 

15-1-2019
Le Nhut Minh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Là kỳ 400
.
 x
400.000 
 

15-1-2019
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT008475
tất cả.
 x
200.000 
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 17/01/2019 lúc 01:08:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-1-2019
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
3.000.000 
 

16-1-2019
Gia Dinh Anh Binh Xuan Tai San Jose Va Gia Quyen , Ban Be ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VNHELP cho Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
97.251.000 
 

17-1-2019
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
200.000 
 

17-1-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) ngày 14-01-19
Tất cả.
 
300.000 
 

18-1-2019
Anh Thuận (hỗ trợ từ thiện tại Phú Văn - Bù Gia Mập - Bình Phước)
.
 
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 23/01/2019 lúc 08:59:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 21/01/2019 lúc 10:06:00(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-1-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
.
200.000 
 

21-1-2019
DVD-PTTH ( chuyển khoản VCB), PT008483-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
2.000.000
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 22/01/2019 lúc 04:01:29(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-1-2019
Tran Quoc Dong - Quan Muoi Kim ( chuyển khoản BIDV)
.
200.000 
 

22-1-2019
Le Phuong Linh  ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
1.350.000
 

22-1-2019
VNDIẺCT ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
1.000.000
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 23/01/2019 lúc 09:02:44(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22-1-2019
Nguyen Thi Quynh An (chuyển khoản VTCPay) hỗ trợ NC3- Em đến trường và Nụ Cười 8
.
 
500.000 
 

22-1-2019
Huỳnh Văn Ẩn (hỗ trợ từ thiện giúp người nghèo tại Phú Văn - Bù Gia Mập - Bình Phước)
.
 
30.000.000
 

22-1-2019
Nguyễn Thị Tường Lan (hỗ trợ từ thiện giúp người nghèo tại Phú Văn - Bù Gia Mập - Bình Phước)
.
 
2.000.000
 

23-1-2019
Chị Thiên Thanh (hỗ trợ từ thiện giúp người nghèo tại Phú Văn - Bù Gia Mập - Bình Phước) PT 4773
.
 
3.000.000
 

23-1-2019
Công ty cổ phần Du Lịch Exotissmo VN (EXO Travel Viet Nam (hỗ trợ từ thiện giúp người nghèo tại Phú Văn - Bù Gia Mập - Bình Phước) PT 4775
.
 
4.467.000
 

Sửa bởi người viết 23/01/2019 lúc 03:53:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 28/01/2019 lúc 02:38:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23-1-2019
Tuấn Huy Lâm Trí Quân hỗ trợ từ thiện giúp người nghèo Bù Gia Mập - Bình Phước 
.
 
2.500.000 
 

23-1-2019
Lai The Manh Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
500.000
 

22-1-2019
Nguyen Le Ngoc Doan ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

23-1-2019
Ẩn danh (hỗ trợ từ thiện người nghèo Bù Gia Mập Bình Phước)
.
 
100.000
 

23-1-2019
Nguyễn Thanh Phúc (hỗ trợ từ thiện người nghèo Bù Gia Mập Bình Phước)
.
 
300.000
 

24-1-2019
Chị Châu Thị Bích Nga (hỗ trợ từ thiện người nghèo Bù Gia Mập - Bình Phước) 
.
 
1.000.000
 

24-1-2019
Ẩn danh (hỗ trợ từ thiện người nghèo Bù Gia Mập - Bình Phước)
.
 
100.000
 

25-1-2019
Anh Chế Quý (hỗ trợ từ thiện người nghèo Bù Gia Mập Bình Phước)
.
 
500.000
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 29/01/2019 lúc 10:47:39(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25-1-2019
Anh Quý hỗ trợ từ thiện tại Phú Văn -Bù Gia Mập - Bình Phước 
.
 
500.000 
 

25-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank), PT008494
Tất cả.
3.000.000
 

28-1-2019
Nguyen Thi Thu Thuy ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
200.000
 

28-1-2019
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản Agribank)
.
1.500.000
 

28-1-2019
Ẩn danh - ngày 25-01-19 ( chuyển khoản VCB), PT008497-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 
28-1-2019
Ban Chi Kieu - 26-01-19 ( chuyển khoản VCB), PT008498-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
3.000.000
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 30/01/2019 lúc 11:25:08(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-1-2019
Anh Nguyễn Dương Thanh Hoàng 
Tất cả.
 
500.000 
 

29-1-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
200.000
 

29-1-2019
Tang Quay Manh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

29-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008602
Tất cả..
500.000
 

29-1-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
.
200.000
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 01/02/2019 lúc 11:22:43(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-1-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
1.000.000 
 

30-1-2019
Bui Duy Quang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000
 

30-1-2019
Da Vang - Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
1.700.000
 

31-1-2019
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT008607
Tất cả..
200.000
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 01/02/2019 lúc 11:25:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,180
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31-1-2019
Cty Freestock ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
680.000 
 

31-1-2019
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
300.000
 

31-1-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT008610
Tất cả.
 
200.000
 

31-1-2019
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả..
 
3.000.000
 

31-1-2019
Tran Quoc Dong ( chuyển khoản BIDV)
.
500.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.539 giây.