Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:00:07(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
184.000 
 

1/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
120.000 
 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 02:02:51(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
270.000 
 

2/10/2019
 Ẩn Danh (PT 11101)
 NC6
 
200.000 
 

2/10/2019
 Ẩn Danh (PT 11070)
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 01:36:01(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
354.000 
 

3/10/2019
 Cô Nguyễn Thị Huệ
 NC6
 
 
 50 kg gạo

3/10/2019
 Ẩn Danh 
 NC6
 
 
 12 kg đường

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 01:19:07(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
234.000 
 

4/10/2019
 Ẩn Danh 
 NC6
 
500.000 
 

4/10/2019
 Tăng Thị Si - Châu Nam
 NC6
 
500.000 
 

4/10/2019
 Thầy Dũng
 NC6
 
 
 12 lít nước tương (24 c x 0,5 lít); 12 kg đường; 1,5 kg bột ngọt ( 3 x 0,5 kg)

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 01:21:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
288.000 
 

5/10/2019
 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm HƯỚNG VIỆT 
 NC6
 
2.000.000 
 

5/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
1.000.000 
 

5/10/2019
 Anh ĐINH CHÍ TRUNG
 NC6
 
 
 30 kg mực
 
 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 01:17:08(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
184.000 
 

7/10/2019
 Cô Nguyễn Thanh Thủy
 NC6
 
 
 12 lít dầu (12 chai x 1 lít)

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 01:57:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
272.000 
 

8/10/2019
 Anh Bùi Duy Minh (7/10) 
 NC6
 
500.000 
 

8/10/2019
 Anh ÚT (7/10)
 NC6
 
1.000.000 
 

8/10/2019
 Anh Trần Vũ Phi
 NC6
 
50.000 
 

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 01:34:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
216.000 
 

9/10/2019
 Cô Nguyễn Thị Hoàng Minh 
 NC6
 
875.000 
 

9/10/2019
 Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga
 NC6
 
100.000 
 

9/10/2019
 Chú Nguyễn Hoàng Hải 
 NC6
 
100.000 
 

9/10/2019
 Bà Đoàn Thị Lan Hương
 NC6
 
100.000 
 

9/10/2019
 Cô Mùi 
 NC6
 
100.000 
 

9/10/2019
 Cô Ba và gia đình
 NC6
 
50.000 
 

9/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
500.000 
 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:30:21(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
342.000 
 

10/10/2019
 Cô Bé Thu
 NC6
 
100.000 
 

10/10/2019
 Chú Tâm và chú Quốc
 NC6
 
1.000.000 
 

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 02:01:19(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
322.000 
 

11/10/2019
 Bà Vương Minh Châu 
 NC6
 
850.000 
 

11/10/2019
 Bà Trần Thị Hảo
 NC6
 
1.000.000 
 

11/10/2019
 VINH và HẢI
 NC6
 
1000.000 
 

11/10/2019
 Cô Anh Đào
 NC6
 
 
 10 kg gạo

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 01:21:34(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
184.000 
 

12/10/2019
 Chú Trần Minh Thành
 NC6
 
1.000.000 
 

12/10/2019
 Ẩn Danh 
 NC6
 
 
 10 kg gạo

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 02:08:46(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
302.000 
 

14/10/2019
 Cháu Đinh Nhật Huy 
 NC6
 
1.000.000 
 

14/10/2019
 Chị Tiên (ngày 12/10)
 NC6
 
 
 28 bịch sữa, 31 gói mì, 5 gói xúc xich   90 g,10 gói cháo yến, 20 gói cosy quế, 15 bánh mì tươi, 2 bịch oishi que

14/10/2019
 Anh Quang Ôtô 366/50 Chu Văn An (ngày 12/10)
 NC6
 
 
 100 kg gạo (25 kg x 4)

14/10/2019
 Anh Hiền
 NC6
 
 
 25 kg gạo

14/10/2019
 Anh Đinh Chí TRUNG
 NC6
 
 
 30 kg mực

14/10/2019
 Bác Phan Thị Thanh 
 NC6
 
 
 12 kg đường; 6 kg muối

14/10/2019
 Cô Nguyễn Thị Huệ
 NC6
 
 
 50 kg gạo

14/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 10 kg đường

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 01:39:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
220.000 
 

15/10/2019
 Bà Nguyễn Thị Lệ (PD Trang Ngọc, 76 tuổi) 
 NC6
 
300.000 
 

15/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
200.000 
 

15/10/2019
 Anh ĐINH CHÍ TRUNG
 NC6
 
 
 30 kg mực

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.790 giây.