Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquy4T
#1 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 10:44:08(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-08-2018
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB
Tất cả.
.x 
1.000.000
 

01-08-2018
Pham Anh Duy ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x. 
500.000
 

ketoanquy4T
#2 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 03:43:35(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-08-2018
Nguyen Thanh An ( chuyển khoản VCB)
.
.x 
200.000
 

ketoanquy4T
#3 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 03:45:28(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000048, hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379
.
.x 
500.000
 

03-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000049, hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379
.
.x 
100.000
 

03-08-2018
Ha Vi ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
300.000
 

03-08-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379
.
. x
150.000
 

03-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379, PT000602 
.
. x
500.000
 

03-08-2018
Tran Duc ( chuyển khoản BIDV) 
Tất cả.
. x
200.000
 

Sửa bởi người viết 09/08/2018 lúc 09:10:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#4 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 09:05:54(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-08-2018
Phước Lộc - Hùng Huỳnh (hỗ trợ bé Duy Anh - Kỳ 379)
.
.x 
2.000.000
 

04-08-2018
Ẩn Danh - PT 000456 (hỗ trợ bé Duy Anh - Kỳ 379)
.
x. 
300.000
 

04-08-2018
Cô Mai - Nhà hàng Rong Biển
.Tất cả
50 USD
 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 11:00:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#5 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 04:57:04(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06-08-2018
Nguyen Thi Phuc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379
.
.x 
1.000.000
 

06-08-2018
Nga (chuyển khoản VCB) - ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
500.000
 

06-08-2018
Thuy Nguyen ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
500.000
 

06-08-2018
Pham Le Nga Va Me ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
5.000.000
 

Sửa bởi người viết 09/08/2018 lúc 09:12:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#6 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 04:59:14(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-08-2018
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
.
150.000
 

07-08-2018
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379
.
x.
300.000
 

07-08-2018
Pham Tuan Duy ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
x.
500.000
 

07-08-2018
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
.
200.000
 

Sửa bởi người viết 09/08/2018 lúc 09:13:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#7 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 11:48:39(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000609
Tất cả.
x.
1.000.000
 

08-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000611- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
x.
100.000
 

08-08-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Y Bảo Trung kỳ 380
.
x.
200.000
 

Sửa bởi người viết 09/08/2018 lúc 05:09:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#8 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 05:09:58(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Y Bảo Trung kỳ 380, PT000614
.
x.
100.000
 

09-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT33889
Tất cả.
x.
200.000
 

Sửa bởi người viết 11/08/2018 lúc 10:45:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#9 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 10:47:36(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000615
Tất cả.
x.
2.000.000
 

10-08-2018
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
.
3.000.000
 

10-08-2018
Mirango Travel- Truc Ngo ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
x.
4.541.000 
 

ketoanquy4T
#10 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 02:02:23(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000617
Tất cả.
x.
100.000
 

11-08-2018
Nguyen Thanh Phuoc ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
x.
1.000.000
 

ketoanquy4T
#11 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 02:05:51(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-08-2018
Dinh Ngoc Hanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
x.
3.000.000
 

13-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000621- ngảy thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
.
300.000
 

ketoanquy4T
#12 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 04:45:22(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14-08-2018
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT000630
Tất cả.
x.
400.000
 

15-08-2018
Huynh Tu Trinh ( chuyển khoản VCB)
.
x.
200.000
 

15-08-2018
Phung Thanh Thuy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Duy Anh kỳ 379, Y Bảo Trung kỳ 380
.
x.
1.000.000
 

ketoanquy4T
#13 Đã gửi : 16/08/2018 lúc 01:26:41(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-08-2018
Nhóm Võ Hoàng Minh
.
x.
26.250.000
 

16-08-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thị Trong kỳ 381
.
x.
200.000
 

16-08-2018
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
x.
1.000.000
 

16-08-2018
VN DIRECT ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
.
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 17/08/2018 lúc 04:10:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#14 Đã gửi : 17/08/2018 lúc 04:09:11(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,378
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-08-2018
Nguyen Thuy Trang  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thị Trong kỳ 381
.
x.
7.000.000
 

17-08-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000635
Tất cả.
x.
500.000
 

17-08-2018
Diem Phuc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thị Trong kỳ 381
.
x.
2.000.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.509 giây.